Home - Contact

Een bouwgeschil? Zo pakt u het aan!

Datum: 05-09-2017

Belgen zijn lustige bouwers. Elke dag leveren aannemers en architecten in ons land werven op. En waar er zo intensief gebouwd wordt, zijn geschillen onvermijdelijk. Maar wat kunt u doen wanneer u niet tevreden bent over het werk dat uw architect en aannemer geleverd hebben? Wegwijs vertelt het u graag. Een bouwgeschil? Zo pakt u het aan!

Twee types bouwgeschillen

Een bouwgeschil kan gaan over een ernstig of een licht, verborgen gebrek. Als een gebrek de stabiliteit of stevigheid van uw woning in gevaar brengt, dan behoort het tot de ernstige gebreken. Denk daarbij aan problemen met het beton van uw fundamenten, uw kelder die water maakt of uw dakconstructie die doorbuigt onder het gewicht van uw pannen of leien. Een licht of verborgen gebrek, zoals een slecht werkende installatie, ontoereikende isolatie, of parket dat kromtrekt, bedreigt daarentegen de stabiliteit of stevigheid van uw woning niet, maar heeft een negatieve invloed op uw wooncomfort.

Ernstige gebreken: aanpak

Uw aannemer en architect zijn tien jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken. Die aansprakelijkheid begint – tenzij contractueel anders overeengekomen – bij de definitieve oplevering. Krijgt u te maken met zo’n ernstig gebrek? Dan stapt u het beste niet meteen naar een advocaat. Neem contact op met uw aannemer en architect en probeer tot een onderling akkoord te komen. Schakel een bouwexpert in die in het bijzijn van alle partijen het probleem nauwkeurig definieert en onderzoekt wat de precieze oorzaak is. Dat is essentieel om tot een goede onderhandelde oplossing te komen. Aannemers en architecten zijn meestal verzekerd voor hun aansprakelijkheid en zullen ook een minnelijke schikking verkiezen boven een lange en dure juridische procedure.

Aannemer of architect?

Komt u niet tot een onderling akkoord? Dan stapt u naar de rechtbank. Bij een bouwproject is het soms moeilijk af te bakenen waar de aansprakelijkheid van de architect stopt en die van de aannemer begint. Daarom doet u er goed aan om ze allebei te dagvaarden wanneer u een ernstig gebrek vaststelt. De rechtbank zal dan op basis van een rapport van een aangestelde gerechtsdeskundige bepalen wie aansprakelijk is.

Lichte of verborgen gebreken: aanpak

Gelukkig handelen de meeste bouwgeschillen over lichte of verborgen gebreken. Zodra u zo’n gebrek vaststelt, stuurt u het best een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar uw architect en aannemer om hen in gebreke te stellen. U hebt vanaf de vaststelling zes maanden de tijd om dat te doen. Stel ook nu weer een onafhankelijke expert aan die alle partijen hoort en in hun aanwezigheid de situatie bekijkt en de precieze oorzaak van het probleem achterhaalt. Die aanpak werkt een minnelijke schikking in de hand. Slaagt u er niet in om onderling tot een akkoord te komen? Dan moet u uw architect en aannemer voor de rechtbank dagen.

De Verzoeningscommissie Bouw

Om uw kansen op een onderling akkoord te vergroten, kunt u een beroep doen op de Verzoeningscommissie Bouw. Dat is een soort arbitragecommissie die bij bouwgeschillen bemiddelt tussen aannemers, architecten en bouwheren. Het doel is om snel, goedkoop en met een minimum aan formaliteiten tot een onderhandelde oplossing te komen. U vindt meer informatie op www.bouwverzoening.be