Home - Contact

Mijn verzekeraar zegt mijn polis op! Mag dat?

Datum: 26-01-2021

Helaas moeten wij u via dit schrijven laten weten dat wij uw verzekeringscontract met nummer 123456 opzeggen. U zou niet de eerste verzekeringsnemer zijn die zo’n boodschap van zijn verzekeraar ontvangt. Want – net zoals uzelf – heeft ook uw verzekeringsmaatschappij het recht om uw polis volgens de algemene voorwaarden van het contract op te zeggen.

Geen dekking meer

Een verzekeringscontract is een overeenkomst tussen u en uw verzekeraar. En zoals bij elk contract, hebben beide partijen het recht om die overeenkomst volgens de voorgeschreven procedure in de algemene voorwaarden te beëindigen. Als dat gebeurt, bent u dus niet langer verzekerd voor de risico’s die uw polis dekte en moet u op zoek gaan naar een andere verzekeraar.

Vier opzegmomenten

In de praktijk zijn er vier momenten waarop uw verzekeraar een contract kan stopzetten.

1. De vervaldag
Elke polis is op de vervaldag opzegbaar. Uw verzekeringsmaatschappij moet u minstens drie maanden voor die vervaldag laten weten via een aangetekende brief dat ze uw polis stopzetten. Zo hebt u de kans om een andere verzekeraar te vinden. U blijft in dat geval tot op de vervaldag verzekerd door uw huidige verzekeringscontract.

2. Na een schadegeval
Vaak voorzien de algemene voorwaarden dat uw verzekeraar het contract kan stopzetten ‘na een schadegeval’. Dat is een vage term. In de praktijk is het zo dat een verzekeraar meestal pas na een opeenvolging van schadegevallen van die mogelijkheid gebruikmaakt.

3. Bij kwaadwillig misleiden
Blijkt dat u bij de afsluiting van uw verzekeringscontract bewust valse of onvolledige informatie aan uw verzekeraar bezorgd hebt of legt u bij een schadeaangifte valse verklaringen af? Dan zal uw verzekeraar uw contract beëindigen.

4. Bij wanbetaling
Ook als u uw premie niet betaalt, heeft uw verzekeraar het recht om uw polis op te zeggen.

In beroep?

Betwist u de geldigheid van de reden tot opzeg? Dan kunt u een klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeringen. Alleen als de verzekeraar een (procedure)fout gemaakt heeft, kan de beslissing om uw contract stop te zetten ongedaan gemaakt worden.

De zwarte lijsten

Als uw verzekeraar uw contract opzegt, dan maakt hij daar melding van in de databanken van Datassur, een samenwerkingsverband tussen 45 verzekeraars die samen ongeveer 95 procent van de markt beheren. Deze databanken worden in de volksmond ‘de zwarte lijsten’ genoemd, maar die term is niet correct. Ze dienen om verzekeraars met kennis van zaken de risico’s te laten inschatten als ze u willen verzekeren. Het is zeker niet zo dat u nergens meer een verzekering kunt krijgen als u op die lijsten staat. U hebt bovendien het recht om de databanken in te zien en kunt een verzoek indienen om uw data te laten wissen.

Tariferingsbureau als alternatief

Beëindigt uw verzekeraar uw BA-autoverzekering? En vindt u niet meteen een andere verzekeraar? Dan kunt u aankloppen bij het Tariferingsbureau. Daarin bundelen verzekeraars hun krachten om autobestuurders te helpen die moeilijk aan een autoverzekering geraken omdat ze een slechte historiek als bestuurder hebben. Voor andere verzekeringen kunt u niet bij het Tariferingsbureau terecht.