Home - Contact

Waarom schenken een interessante optie is

Datum: 26-08-2020

Wanneer u overlijdt, gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Meestal is de overheid daarbij de grote winnaar, want uw erfgenamen moeten erfbelasting betalen op het gedeelte dat ze erven. Wilt u op een fiscaal interessante manier (een gedeelte van) uw vermogen overdragen? Dan biedt een schenking u de oplossing.

Lagere fiscale tarieven

Almaar meer mensen maken gebruik van de optie om (een gedeelte van) hun vermogen te schenken. De reden? De fiscale tarieven bij een schenking zijn in het algemeen lager dan de fiscale tarieven bij een erfenis. Hoe groter de waarde van de schenking en hoe verder de afstand tussen de schenker en de begunstigde, hoe groter de winst in vergelijking met een erfenis. Bovendien wordt een schenking uit het erfdeel genomen, waardoor de begunstigde bij uw overlijden ook minder belasting op zijn erfenis zal betalen.

Schenking = onherroepelijk

Een schenking gebeurt bij leven en heeft onmiddellijk uitwerking. Dat betekent dat een schenking onherroepelijk is. Het principe ‘eens gegeven, blijft gegeven’ is van toepassing. U kunt wel bepaalde beperkingen inbouwen, zoals het voorbehoud van het vruchtgebruik van een woning. Ook een beding van terugkeer is mogelijk.

Roerende en onroerende goederen

Zowel roerende als onroerende goederen kunnen het voorwerp van een schenking zijn. Bij roerende goederen kunt u kiezen tussen een schenking via handgift, bankgift of via een notariële akte. De schenking van een onroerend goed gebeurt altijd via de notaris. Doet u een schenking van een roerend goed via hand- of bankgift? Hou er dan rekening mee dat de begunstigde erfbelasting zal moeten betalen als u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Gedekt bij geschillen

Het is nog interessant om op te merken dat geschillen rond erfenissen en schenkingen gedekt zijn in de vernieuwde rechtsbijstandsverzekering. Vraag gerust meer informatie aan uw makelaar.